TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA VAKFI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yardım Ve Dayanışma Vakfı (“Vakıf”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

 1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Vakıf tarafından size sunulan hizmetler kapsamında başvurularınızın gerçekleştirilmesi, Vakıf faaliyetlerinin yürütülmesi, Vakıf Senedinde belirlenen kişilerin Vakıf tarafından sunulan hizmetlerden faydalandırılması, yeni hizmet ve faydaların oluşturulması, sunulan fayda ve hizmetlerin iyileştirilmesi, memnuniyet çalışmaları da dahil olmak üzere fayda ve hizmetlere yönelik analiz çalışmalarının yapılması gibi amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.    

 

Kişisel verilerinizin Vakıf tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.tffvakfi.org adresinde yer alan Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yardım Ve Dayanışma Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.  

 

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda “b” maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında; Türkiye Futbol Federasyonu, Vakfın amaçlarını gerçekleştirebilmesi için hizmet aldığı Remedium Medikal Hizmetler Eğitim Araştırma Geliştirme ve Danışmalık Ltd. Şti. ve hizmet aldığımız veya işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.tffvakfi.org adresinde yer alan Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yardım Ve Dayanışma Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Vakıf tarafından sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi esnasında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Vakfın meşru menfaati kapsamında ve/veya açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple/sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin (b), (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.     

  

 1. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.tffvakfi.org adresinde yer alan Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yardım Ve Dayanışma Vakfı Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Vakıf, niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Vakıf tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;   

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Kişisel Verileri Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuatta düzenlenen şekilde Vakfımıza iletebilirsiniz.